Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2007

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ


ΤΟ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ

MEPOΣ ΔEYTEPO - Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα


'Αρθρο 24 - ((Προστασία του περιβάλλοντος)


**1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός.

Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας.

Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων.

Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέω ση του Κράτους.

Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Oικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον.


** Ερμηνευτική δήλωση:

Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές).

Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.


http://www.parliament.gr/politeuma/syntagmaDetails.asp?ArthroID=26


Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ

ΚΑΤΣΙΜΙΔΙΑΦΙΔΝΕΣ (ΚΙΟΥΡΚΑ) 1


ΑΦΙΔΝΕΣ (ΚΙΟΥΡΚΑ) 2ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ


(υλικό: floraattica.blogspot.com)Δεν υπάρχουν σχόλια: